Magnus Darvell vinnare av Cykelvasan

I helgen vann han återigen, denna gång mtbcyklingen´s räddning Cykelvasan.
Läs vad Magnus hade för upplägg kring loppet, härma det och vinn själv nästa år.

Vad åt och drack du under loppet?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) och drack G Sport competition. Extra koffein i dessa. Båda från Enervit.

Hur mycket langning hade du?

Jag hade langning på 5 ställen.

Du valde att köra cross med flatbar, varför då?

Eftersom banan är såpass lättåkt att det är möjligt att åka på utan förlora alltför mycket i de stökigare partierna. Inte så mycket större risk för punktering heller eftersom det inte är så vassa stenar.

Hur fungerade det på de “tekniska” partierna?

Det är möjligt att köra nästan lika fort. Däremot kostar det mycket mer för mig att hålla den farten i dessa partier. Men denna kraft tjänas in på vägarna.

Vad hade du för utväxling?

44-34 fram och 28-11 bak. Använde dock aldrig lillskivan.

Hade du gjort några andra förändringar i upplägget på cykeln?

Lägre styre än normalt.

Hade du XX reglage?

Nej, körde med Shimanos 10 delade flatbarreglage.

Bilder från loppet kan ni se på Kalasbloggen

English Translation:

 

This weekend he won again, this time the mtbcyklingen’s rescue bike cycle.
Read what Magnus had for setup around the race, mimic it and win yourself next year.

What did you eat and drink during the race?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) and drank G Sport competition. Extra caffeine in these. Both from Enervit.

How much elongation did you have?

I had elongation in 5 places.

You chose to drive cross with flatbar, why then?

Because the course is so easy that it is possible to go on without losing too much in the more bulky parties. Not much more risk of puncture either because it’s not so sharp stones.

How did it work on the “technical” parties?

It is possible to drive almost as fast. However, it costs a lot more for me to keep the speed in these parties. But this power is earned on the roads.

What did you have for exchange?

44-34 front and 28-11 back. Never use the slate.

Had you made any other changes in the layout of the bike?

Lower control than normal.

Did you have XX controls?

No, drove with Shimano’s 10 shared flatbar controller.

Pictures of the race can be seen on the Kalasbloggen team blog

Tom Wieselblad, uttagen till landslaget

Du har blivit uttagen till landslaget för att köra Nordiska mästerskapen, första landslagsuppdraget för dig?

Japp!

Hade du räknat med att bli uttagen?

Ja, det hade jag väl. Nu vet jag inte exakt hur många som tas ut till Nordiska för att representera blågult, men medaljörerna från SM känns logiska att ta ut. Vi gubbar tävlar inte så ofta.

Vilka andra är det som åker?

Vet inte faktiskt, men utöver de som tävlar i landslagsdräkterna kommer säkert en del att köra för sina enskilda klubbar också.

Kommer ni bo hela landslaget ihop?

Jag och min familj kommer att bo på Scandic i Hamar och misstänker att andra hittar dit också.

Vad har ni för backup med mekaniker mm?

Jag har min 3-årige son Noah med mig som är ungefär lika händig som jag är. Vi får se till att röra cykeln så lite som möjligt.

Du har kollat på bankartan, något för dig?

Jag slipper en 180-graders vändpunkt! Det är en bra början, för där brukar jag nästan alltid tappa någon sekund. Banans enda egentliga svårighet består av en stigning på cirka 100 höjdmeter fördelade på några kilometer efter halva sträckan. Så det är som vanligt viktigt att inte gå ut för hårt, utan att försöka hitta en bra rytm och ha krafter kvar till backen där man annars kan tappa viktig tid om man öppnat för snabbt.

Har du någon koll på dina nordiska konkurrenter?

Nej, ingen alls. Det ska bli roligt att se vilken klass startfältet håller.

Har du hunnit sätta någon målsättning?

Lite svårt just för att jag inte vet hur bra motståndet blir, men att sikta på medalj fungerade ju på SM, så jag gör det nu också.

Hur ser upplägget ut träningsmässigt inför NM?

Det är omöjligt att bibehålla formtoppen från SM i sex veckor framåt med min träningsbakgrund, eller över huvud taget för den delen, men jag tränar på med sweet spot och tröskel just nu och skruvar upp intensiteten de sista två veckorna. Sen får jag bara hoppas att det räcker. Och att jag förblir frisk.

Kommer du trimma Teschen något innan?

Nej, den är snabb nog i sitt nuvarande skick. Klart det vore kul med Di2 och effektmätare på cykeln, men jag får förlita mig på känslan i stället.

Till sist önskar jag dig lycka till och hoppas du får ytterligare en guldmedalj i år.

Tack så mycket för det!

 

English Translation:

You have been awarded the national team to drive the Nordic Championships, the first national team assignment for you?

Yep!

Did you expect to be taken out?

Yes, I did. Now I do not know exactly how many are taken to Nordiska to represent blue-yellow, but the mediators from SM feel logical to take out. We guys do not compete so often.

Who else is going?

Do not really know, but in addition to those who compete in the national costumes, there will certainly be a lot to run for their individual clubs as well.

Will you live the whole national team together?

Me and my family will stay at Scandic in Hamar and suspect that others will find it as well.

What do you have for backup with mechanics etc.?

I have my 3 year old son Noah with me, which is about as handsome as I am. We must make sure that the bike is as small as possible.

You have looked at the bank card, something for you?

I do not have a 180-degree turning point! It’s a good start, because for that I usually almost lose a second. The only real difficulty of the course consists of an increase of about 100 meters, distributed a few kilometers after halfway. So it’s usually important not to go too hard without trying to find a good rhythm and having the strength left to the back where you can lose important time if you opened too fast.

Do you have a look at your Nordic competitors?

No, nobody at all. It will be fun to see what class the starting field holds.

Have you ever set any goals?

A little hard just because I do not know how good the resistance will be, but aiming for medal worked on SM, so I do it now too.

What does the layout look like in NM?

It is impossible to maintain the shape peak from SM for six weeks in advance with my training background, or mostly for that part, but I’m practicing with sweet spot and threshold right now and screwing up the intensity of the last two weeks. Then I just hope that’s enough. And that I stay healthy.

Will you trim Teschen something before?

No, it’s fast enough in its current state. Obviously, it would be fun with Di2 and power meters on the bike, but I can rely on the feeling instead.

Sponsor Tom with some new gadgets for NM.

 

Lastly, I wish you good luck and hope you will receive another gold medal this year.

Thank you so much for that!

Intervjuer inför mtbSM

Nöjd med din egen säsong hittills?Helt ok hittills tycker jag. Lite för få bra resultat men jag har känt att de riktigt bra benen har varit monterade några gånger. 51:a på den hårda världscupen i Offenburg är jag riktigt nöjd med i alla fall.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Ska jag hårddra det så tror jag att elittröjan går till mig, Emil eller Wengelin (trots att han är U23). Sen finns det såklart många fler som kan blanda sig i. Jag hade inte direkt tippat Palmberg förra året men han vann ganska komfortabelt ändå.

Kommer du köra alla lopp?

Jag kör Tempo och XC.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Både ja och nej. Jag brukar göra bäst ifrån mig på tuffare banor med en del stigningar. Dock är banorna i Rättvik tillräckligt utslagsgivande med 3000 kurvor per varv, rötter och sand. Att jag och Mattias Nilsson är de som kört mest cykelcross av oss på startlinjen är en stor fördel när alla dessa kurvor och igångdrag ska utföras.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakten och några hemliga träningstävlingar.

English Translation:

Satisfied with your own season so far?

Totally ok so far I think. A little too few good results but I have known that the really good legs have been mounted a few times. 51st in the hard world cup in Offenburg I’m really happy with anyway.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Should I harden it, I think the elite shirt goes to me, Emil or Wengelin (even though he is U23). Then there are of course many more who can mix in. I had not tipped Palmberg last year but he won quite comfortably anyway.

Will you run all the races?

I run Tempo and XC.

What do you think about the courses do they suit you?

Both yes and no. I usually do the best of me on tougher courses with some increases. However, the courses in Rättvik are sufficiently decisive with 3000 curves per turn, roots and sand. That I and Mattias Nilsson are the ones who run the most cycling cross of us on the starting line is a big advantage when all these curves and startups are performed.

Which race are you running for SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakt and some secret training competitions.

Intervjuer inför mtbSM

Nöjd med din egen säsong hittills?

Absolut, jag är jättenöjd med säsongen så här långt. Cyklandet är inte det enda jag prioriterat i år utan studier och giftemål har fått ta mycket tid. Det är extra skönt att tävlandet har gått så bra att det nästan gått sig själv. Nu idag byter jag fokus från bröllop till tävlandet igen. Fram till idag har jag faktiskt inte ägnat SM mer än en flyktig tanke.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Jag tror på Emil Lindgren som mästare i år. Emil har visat gång på gång vilken kapacitet han besitter och det är bara en tidsfråga innan han tar mästartröjan i elitklassen. Det finns andra utmanare som också kan köra bra. XC är ju bara en tävling på en dag, så vad som helst kan hända. I U23 tror jag Jesper Dahlström kan få till det. I damklassen tror jag Engen tar hem det.

Kommer du köra alla lopp?

Jag kommer köra tempo och XC.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Jag har faktiskt ingen aning om banorna kommer passa mig eller inte. Det får jag se när jag kommer upp till Rättvik och får provköra men jag har en känsla av att jag inte kommer missgynnas av banorna. Det är mest en fråga om inställning.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Jag kör Ränneslättsturen och Mörksuggejakten innan SM. Inte som uppladdning utan för att de tävlingarna går då. Den hårda fasen av träningen är redan gjord och fram till SM handlar det mest om att se till att ha pigga ben.

English Translation:

Mikael Flockhart, newly married.

 

Satisfied with your own season so far?

Absolutely, I’m very happy with the season so far. Cycling is not the only one I prioritized this year, but studies and marriage have taken a lot of time. It is extraordinary that the competition has gone so well that it has almost gone by itself. Now today I change my focus from wedding to the competition again. Until today, I have not actually devoted SM more than a volatile thought.

 

Who dare you have a chance at the championship trousers?

I believe in Emil Lindgren as champion this year. Emil has shown time and again what capacity he has and it’s only a matter of time before he takes the champion star in the elite class. There are other challengers who can also run well. XC is just one race in one day so anything can happen. In U23, I think Jesper Dahlström can get it. In the women’s class I think Engen takes it home.

Will you run all the races?

I’m going to run tempo and XC.

What do you think about the courses do they suit you?

I really do not know if the tracks will suit me or not. I can see that when I get to Rättvik and get a test drive but I feel that I will not be disadvantaged by the courses. It is mostly a matter of attitude.

Which race are you running for SM?

I drive the Runway and Mörksugge hunt before SM. Not like uploading, but because of the competitions then. The hard phase of the training has already been done, and until SM, it is best to make sure that you have big legs.

Intervjuer inför mtbSM – Lars Bleckur, Cykloteket Racing Team

Nöjd med din egen säsong hittills?

Säsongen har varit ganska tung inledningsvis.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Jag tippar Emil Lindgren och Magnus Darvell som stora favoriter till segern.

Kommer du köra alla lopp?

Ja, det kommer jag.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Det tror jag. Mycket kurvor och korta backar. En både teknisk och fysisk bana.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Närmast väntar Mörksuggejakten.

English Translation:

 

Satisfied with your own season so far?

The season has been quite heavy initially.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

I tip Emil Lindgren and Magnus Darvell as great favorites to victory.

Will you run all the races?

Yes, I’m  plan to.

What do you think about the courses do they suit you?

I think so. Very curves and short slopes. A technical and physical pathway.

Which race are you running for SM?

Almost awaits the Mörksugge hunt.

Intervjuer inför mtbSM

Robert Österling, Falu CK

Nöjd med din egen säsong hittills?

Njaa, eftersom förra årets säsong blev tvunget att avslutas lite drastiskt pga. ett diskbråck och uppehåll på två mån följt av rehabträning fram till feb. så har målet varit att komma igång till Mörksuggejakten. Men efter Lidaloop så blev jag sjuk och har ännu inte blivit så pass att jag kan träna, så vi får se när formen kommer infinna sig.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Emil Lindgren har nog störst chans, men även Darvell och Micke S kan nog ge han en chans.

Kommer du köra alla lopp och vad tror du om banorna, passar dom dig?

Knappast troligt, allt som stavas xc är inte min grej, det bör nog stavas LL eller Tempo för att det ska passa mig lite bättre. Sen är har banorna för korta stigningar för att passa mig.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Som det varit nu så har det blivigt soffan med te och en hög snorpapper som uppladdning.

English Translation:

Robert Österling, Falu CK

Satisfied with your own season so far?

No, because last year’s season was forced to end a bit drastically due to that flat tire and then the two-month stay followed by rehab training until Feb. so the goal has been to get started for the Mörksuggejakt. But after Lidaloop, I got sick and I have not yet been cleared so that I can work out so that we can see when the shape is revealed.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Emil Lindgren has the best chance, but Darvell and Micke S can probably give him a chance.

Will you run all the races and what do you think about the tracks, do they fit you?

Hardly anything spelled xc is my thing, it should probably be spelled LL or Tempo to make it a little better for me. Then there are paths for short climbs to suit me.

Which race are you running for SM?

As it has been, it’s still the sofa with tea and a high snap paper as a charge.

Intervjuer inför mtb SM


Matthias Wengelin, Team Firebike DrössigerNöjd med din egen säsong hittills? Nja, inte riktigt. Fick en tung start med en knäskada och sen har de fortsatt att vara tungt,men nu börjar de kännas som de ska igen!

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Tror de kommer stå mellan samma åkare som ifjol (Emil,Palmberg,Darvell), i U23-klassen är vi ett helt gäng, Olof Jonsson är väl den som kört bäst hittills utomlands i år.

Kommer du köra alla lopp?

Yes,kör alla race!

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Testade dom i veckan och de kändes bra!

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Mörksuggan kommer vara sista tävlingen innan SM.

English Translation:

 

Satisfied with your own season so far?

Well, not really. Got a heavy start with a knee injury and then they still have to be heavy, but now they begin to feel like they are going!

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Think they will stand between the same rider as ifjol (Emil, Palmberg, Darvell), in the U23 class we are a whole gang, Olof Jonsson is probably the best driver so far abroad this year.

Will you run all the races?

Yes, run all races!

What do you think about the courses do they suit you?

Tried them a week and they felt good!

Which race are you running for SM?

Mörksuggan will be the last race before SM.