Intervju med Christofer Stevenson.

Hej Christofer!
Från att ha kört på kontinentalnivå till att köra för Motala i år, hur har det ändrat till upplägg och synsätt på ditt cyklande?

 

Jag gick in med inställningen att ha skoj på hoj i år, vilket jag har haft med det gänget jag varit ute med. Det har även gjort att jag suttit på cykeln en tredjedel av tiden jämfört med tidigare år och även börjat stanna för fika under träningspassen. Men min kärlek till sporten har inte svalnat.
Ett annat mål var att höja nivån på tävlandet här i Sverige, vilket är svårt att ha bevis för. Men ser man generellt tycker jag att det har varit fler intressanta lopp än på länge, den största bidragande orsaken till det är nog inte jag, utan att det inte har funnits något dominant lag. Helt plötsligt har fler vågat ta intiativ och inte avvaktat för att se vad ”det bästa laget” ska göra. Vi får se om den offensiva cykelåkningen håller i sig även nästa år jag hoppas på det!

Nöjd med årets resultat?

Ja, jag har haft skoj, även om det grämer mig att jag vaknade upp sjuk inför det enda lopp jag verkligen ville vinna, eftersom jag inte vunnit det innan. En bana som passar mig fint, men som det alltid varit stolpe ut på, tänker på Scandinavien race/Skandis.

Du åkte även några mtblopp, vilket var några år sedan, satt tekniken i eller?

Håller man sig till långloppen, som jag gjorde krävs inte så mycket teknik nu förtiden upptäckte jag, vilket passar mig bra. Även om man på de få tekniska partier som finns blir avhängd, men då får man ta hjälp av slätdraget för att komma ikapp senare.

 Fick du mersmak och blir det fler tävlingar 2015?

Ja, det var skoj och jag kommer köra de flesta lopp i Långlopps Cupen, om de inte krockar med viktiga tävlingar på landsvägen.

I dina yngre dagar åkte du mycket skidor och förra året blev du 191:a på Vasaloppet, blir det någon skidåkning denna vinter?

Jo, det blir en liten satsning mot Vasan, målet är att få en nummerlapp med namn på (150 första) och därifrån är det inte långt till ”Topp-100”. Så jag hoppas kunna nå upp till det inom två år.

Så det tränas mest på skidorna nu eller?

Nja, svårt när det är knapert med snö, även om det blir mer fokus mot det.

Nyss avgjordes ju banSM i din hemstad Falun, inget du som kört en del bana ville delta i?

Jag kände väl att jag kunde ställt upp, men då hade det varit som utfyllnad, vilket jag inte var så sugen på. Vi får se till nästa år, 4000 m skulle väl vara det som passar bäst i sådana fall.

Ok, då får vi hoppas att det kommer lite snö så du kan få ett lyckat Vasalopp till att börja med.

Ja det gör vi, det går rykten om att att det ska arrangeras VM i skidsport här i byn och de borde ju också vara intresserade av den varan.

English Translation:

 

Hi Christofer!
From driving at a continental level to driving for Motala this year, how has it changed your minds and views on your cycling?

 

 

I went in with the attitude of having fun at this year, which I’ve had with the gang I’ve been doing. It has also made me cycle on a third of the time compared with previous years and also started to stay for coffee during the training session. But my love for the sport has not cooled down.

Another goal was to raise the level of the competition here in Sweden, which is hard to prove. But, generally speaking, I think there have been more interesting races than in the long run, the biggest contributing factor to that is probably not me, without the fact that there has been no dominant act. Suddenly, more people have dared to take intiative and not awaited to see what “the best team” should do. We’ll see if the offensive bike racing lasts even next year I hope so!

 

Satisfied with the result for the year?

 

Yes, I’ve had fun, even though I was getting sick for the only reason I really wanted to win because I did not win it before. A track that fits me nicely, but as it always was, I think of Scandinavia’s race / Skandis.

 

You also went some mtblopp, which was a few years ago, put the technology in or?

 

Keeping track of the long run, as I did, does not require much technology nowadays I discovered, which suits me well. Even though the few technical parties that are available will be removed, then you can get help from the sledge to catch up later.

 

Did you get more food and will it be more competitions 2015?

 

Yes, it was fun and I will run most of the race in the Långlopp Cup if they do not crash with important competitions on the highway.

 

During your younger days, you went a lot of skiing and last year you became 19th at Vasaloppet, will there be skiing this winter?

 

Yes, there will be a small bet against Vasan, the goal is to get a number tag with the name (150 first) and from there it’s not far to “Top 100”. So I hope to reach it within two years.

 

 

So is it most exercised on the skis now or?

 

Well, it’s hard when snow is cluttered, even if there’s more focus on it.

 

Did you ever decide on a banSM in your hometown Falun, nobody who ran a lot of course wanted to participate?

 

I felt I could stand up, but then it would have been like filling, which I was not so crazy about. We are going to see next year, 4000m would be the one that fits best in such cases.

Ok, then we hope there will be some snow so you can get a good Vasalopp to start with.

 

Yes, we do, rumors are that the World Championships in skiing are here in the village and they should also be interested in that product.

Stevenson tippar Östgöta.

Nyligen hemkommen från läger i Spanien tippar Christofer Stevenson helgens pallplatser på anrika Östgötaloppet. Sina egna chanser anser han vara mindre då lägret haft All inclusive vilket betytt lite för mycket mat och dryck under två veckor. Om det är mörkning eller inte får vi se på söndag.

1. Johan Svensson

2. Alexander Gingsjö

3. Lars Andersson

English:

Recently returned from camps in Spain, Christofer Stevenson drowns the weekend’s pallet stalls on the charming Östgötaloppet. His own chances he believes is less when the camp had All inclusive, which meant a little too much food and drink for two weeks. If there is darkness or not, we’ll see you on Sunday.

1. Johan Svensson

2. Alexander Gingsjö

3. Lars Andersson

Intervju med Klas Nordström

Hej Clas!
Du har sedan en tid jobbat som Category Manager hos Shimano och Pearl Izumi, hur hamnade du där?
Jag hade jobbat för Canyon i ungefär två år och kände att jag ville arbeta med mer långsiktiga kundrelationer med möjligheten att investera mer tid och energi vid varje kundkontakt. Att kunna bo och arbeta internationellt var också något som jag saknade från det universitetsåret som jag studerade i Nederländerna och Tyskland. Canyon hade inga öppna positioner inom storkundsförsäljning, så jag började leta efter andra intressanta arbetsgivare och positioner. Det visade sig att Shimano sökte en Category Manager med ansvar för cykelskor, så jag skickade in en ansökan. Min högskoleutbildning, erfarenhet från cykelindustrin och bakgrund som tävlingscyklist var övertygande nog för att bli kallad till intervju. Sedan var det nog personlighet och produktkunskap som övertygade dem om att jag var rätt person för jobbet.
Vad har du för arbetsuppgifter?
Jag arbetar med distributörsförsäljning av Shimanos och Pearl Izumis cykelskor och tillhörande produktionsplanering. Utöver detta så läggs mycket tid på att ge utvecklingsteamen i Japan och USA konstant produktfeedback, vilket också gör samarbetet med våra distributörer väldigt viktigt. På skofronten ansvarar jag för Norra och Västra Europa, Ryssland, Mellanöstern och Sydafrika. Tillsammans med min kollega som täcker Södra och Östra Europa, så arbetar jag fram riktlinjer och önskemål som ska representera en så stor andel av våra marknader som möjligt. Min roll innebär att jag ständigt besöker och arbetar med människor från en rad olika länder och kulturer. Det ställer höga krav, men gör också jobbet oerhört stimulerande.
Kontoret ligger i Freiburg, Tyskland, stor omställning att flytta från Sverige?
Jag har tidigare bott i Tyskland, så jag visste i stort sett vad som väntade innan jag flyttade hit. Den Tyska byråkratin kan vara förvånansvärt ineffektiv många gånger, men jag har lyckligtvis fått en hel del hjälp av min arbetsgivare med den biten.
 
Men bra område för cykling va?
Ja, för oss som gillar att cykla både uppför och utför så erbjuds väldigt goda träningsmöjligheter i närområdet, så bra att en hel del World Tour och MTB-proffs håller till här.
Jag vet ju att du är en prylnörd, får du en överdos att prylar på arbetet nu?
Haha, man skulle kunna tro det, men så känns det verkligen inte. Jag brinner verkligen för det jag arbetar med och jag har förmånen att arbeta med likasinnade kollegor.
Vad är mest spännande med jobbet?
Det är helt klart att vi har så mycket inflytande i utvecklandet av nya modeller. Om vi kan motivera det så kan vi driva fram utvecklandet av helt nya modeller, men det kräver ett nära samarbete med distributörer och ständiga marknadsbesök. Jag älskar att resa och arbeta med människor, så det passar mig väldigt bra!
Du har ingen produktnyhet att berätta om?
Vi har mycket nytt och en hel del banbrytande nyheter under utveckling för 2015 och 2016, men i nuläget kan jag inte avslöja några detaljer.
Bland årets nyheter så skulle jag lyfta fram tre modeller som jag tycker extra mycket om. Shimano XC90 är en ny MTB-sko som just nu används flitigt av många cyclocrossåkare i världscupen. Förutom den låga vikten och läckra designen så passar den lika bra på fötterna som de bästa landsvägsskorna på marknaden. Pearl Izumis MTB-serie X-Project och landsvägsskon P.R.O. Leader II utmärker sig med andra egenskaper. X-Project 1.0, 2.0 och 3.0 erbjuder väldigt hög vridstyvhet på cykeln, men yttersulans design ger extra flexibilitet vid tårna och hälen, vilket gör dem väldigt bekväma att gå och springa i. P.R.O. Leader II har en helt unik BOA-snörning där BOA-hjulet sitter mitt på skon, vilket bidrar till väldigt god bekvämlighet även när man spänner åt den hårt.

English Translation:

 

Hi Clas!

 

For a while you have been working as Category Manager at Shimano and Pearl Izumi, how did you get there?

I had worked for Canyon for about two years and felt that I wanted to work with more long-term customer relations with the opportunity to invest more time and energy at each customer contact. Being able to live and work internationally was also something I missed from the university year I studied in the Netherlands and Germany. Canyon had no open positions in large-scale sales, so I started looking for other interesting employers and positions. It turned out that Shimano was looking for a Category Manager in charge of bicycle shoes, so I submitted an application. My college education, experience from the bicycle industry and background as a race cyclist were convincingly enough to be called for an interview. Then there was enough personality and product knowledge that convinced them that I was the right person for the job.

What do you have for tasks?

I work with distributor sales of Shimano’s and Pearl Izumi bicycle shoes and related production planning. In addition to this, much time is spent giving the development teams in Japan and the US constant product feedback, which also makes cooperation with our distributors very important. On the shoefront I am responsible for Northern and Western Europe, Russia, the Middle East and South Africa. Together with my colleague covering Southern and Eastern Europe, I work on guidelines and wishes that will represent as large a share of our markets as possible. My role means that I constantly visit and work with people from a variety of countries and cultures. It sets high demands, but also makes the job extremely stimulating.

The office is located in Freiburg, Germany, a big shift to move from Sweden?

I have previously lived in Germany, so I knew basically what to expect before moving here. The German bureaucracy can be surprisingly ineffective many times, but fortunately I have received a lot of help from my employer with that bit.

But good area for cycling?

Yes, for those who like to ride both cycling and running, very good training opportunities are offered in the area, so good that a lot of World Tour and MTB professionals are here.

I know you’re a nerd, do you get an overdose to work at work now?

Haha, you could believe it, but it really does not feel so. I really love what I’m working with and I have the privilege of working with like-minded colleagues.

What is most exciting with the job?

It is clear that we have so much influence in the development of new models. If we can motivate, we can drive the development of brand new models, but it requires close collaboration with distributors and constant market visits. I love traveling and working with people, so it suits me very well!

You have no product news to tell me about?

We have a lot of new and a lot of groundbreaking news under development for 2015 and 2016, but at the moment I can not disclose any details.

Among the news of the year, I would highlight three models that I think much more about. The Shimano XC90 is a new MTB shoe that is currently used widely by many cyclocrossers in the World Cup. In addition to the low weight and the delicious design, it fits as well on the feet as the best country road shoes on the market. Pearl Izumi MTB Series X-Project and Country Road Shoe P.R.O. Leader II distinguishes itself with other characteristics. X-Project 1.0, 2.0 and 3.0 offer very high turning stiffness on the bike, but the outer sole’s design provides extra flexibility at the toes and heel, making them very comfortable to walk in. P.R.O. Leader II has a completely unique BOA lacing where the BOA wheel is in the middle of the shoe, which contributes to very good comfort even when tightened.

Darvell om SM

Sm går i Borås i år, har du kollat in banorna något?Nej men jag har kört en Sverigecupdeltävling där tidigare.

Kommer de passa dig tror du?

Jag har blivit så gammal och rutinerad att alla XC-banor och väder passar mig. Tidigare i karriären önskade jag många höjdmeter och leriga banor. Min cykelcrossatsning har förbättrat mina tidigare svaga sidor som igångdrag, starter, kurvtagning och psyke för att kunna avgöra på lättåkta banor.

Kör du både tempot och XC:n?

Ja

Vilka ser du som de största konkurenterna?

Emil Lindgren och Matthias Wengelin.

Att formen är bra har du precis visat med vinst i Raumerrittet och en andraplats på Lida Loop, hur ska du lyckas vara lika bra om någraveckor?

Formen har varit ok men inte alls som runt XC-SM förra året. Segern i Raumerrittet satt långt inne och jag fick slita hårt så det finns en hel del att slipa på.

Hur ser upplägget ut?

Efter Lida Loop fram till imorgon har jag viloperiod. Därefter blir det många timmar i sadeln följt av stenhårda intervallpass och långloppen Ränneslättsturen och Mörksuggejakten.

LVG SM?

Hela Team Kalas kommer att köra LVG-SM i år. Det blir en viktig del av vår träning inför XC-SM. Jag ska göra ett försök till att förbättra min 12:e plats från tidigare LVG-SM på Sollerön. Söndagen efter Midsommar ska vi göra allt för att försvara Teamets färger i hemmaloppet “Cykel & Fjäll Grand Prix” http://www.teamcykelfjall.se/.

Slutligen, efter SM, vad ser du fram emot då?

XC-VM om jag kör tillräckligt bra för att bli uttagen. Cykelvasan och Birkebeinerrittet är väldigt roliga tävlingar och de viktigaste loppen för Teamet.

Magnus Darvell vinnare av Cykelvasan

I helgen vann han återigen, denna gång mtbcyklingen´s räddning Cykelvasan.
Läs vad Magnus hade för upplägg kring loppet, härma det och vinn själv nästa år.

Vad åt och drack du under loppet?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) och drack G Sport competition. Extra koffein i dessa. Båda från Enervit.

Hur mycket langning hade du?

Jag hade langning på 5 ställen.

Du valde att köra cross med flatbar, varför då?

Eftersom banan är såpass lättåkt att det är möjligt att åka på utan förlora alltför mycket i de stökigare partierna. Inte så mycket större risk för punktering heller eftersom det inte är så vassa stenar.

Hur fungerade det på de “tekniska” partierna?

Det är möjligt att köra nästan lika fort. Däremot kostar det mycket mer för mig att hålla den farten i dessa partier. Men denna kraft tjänas in på vägarna.

Vad hade du för utväxling?

44-34 fram och 28-11 bak. Använde dock aldrig lillskivan.

Hade du gjort några andra förändringar i upplägget på cykeln?

Lägre styre än normalt.

Hade du XX reglage?

Nej, körde med Shimanos 10 delade flatbarreglage.

Bilder från loppet kan ni se på Kalasbloggen

English Translation:

 

This weekend he won again, this time the mtbcyklingen’s rescue bike cycle.
Read what Magnus had for setup around the race, mimic it and win yourself next year.

What did you eat and drink during the race?

Åt 3 st Enervitene Competition (liquid) and drank G Sport competition. Extra caffeine in these. Both from Enervit.

How much elongation did you have?

I had elongation in 5 places.

You chose to drive cross with flatbar, why then?

Because the course is so easy that it is possible to go on without losing too much in the more bulky parties. Not much more risk of puncture either because it’s not so sharp stones.

How did it work on the “technical” parties?

It is possible to drive almost as fast. However, it costs a lot more for me to keep the speed in these parties. But this power is earned on the roads.

What did you have for exchange?

44-34 front and 28-11 back. Never use the slate.

Had you made any other changes in the layout of the bike?

Lower control than normal.

Did you have XX controls?

No, drove with Shimano’s 10 shared flatbar controller.

Pictures of the race can be seen on the Kalasbloggen team blog

Intervjuer inför mtbSM

Nöjd med din egen säsong hittills?Helt ok hittills tycker jag. Lite för få bra resultat men jag har känt att de riktigt bra benen har varit monterade några gånger. 51:a på den hårda världscupen i Offenburg är jag riktigt nöjd med i alla fall.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Ska jag hårddra det så tror jag att elittröjan går till mig, Emil eller Wengelin (trots att han är U23). Sen finns det såklart många fler som kan blanda sig i. Jag hade inte direkt tippat Palmberg förra året men han vann ganska komfortabelt ändå.

Kommer du köra alla lopp?

Jag kör Tempo och XC.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Både ja och nej. Jag brukar göra bäst ifrån mig på tuffare banor med en del stigningar. Dock är banorna i Rättvik tillräckligt utslagsgivande med 3000 kurvor per varv, rötter och sand. Att jag och Mattias Nilsson är de som kört mest cykelcross av oss på startlinjen är en stor fördel när alla dessa kurvor och igångdrag ska utföras.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakten och några hemliga träningstävlingar.

English Translation:

Satisfied with your own season so far?

Totally ok so far I think. A little too few good results but I have known that the really good legs have been mounted a few times. 51st in the hard world cup in Offenburg I’m really happy with anyway.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Should I harden it, I think the elite shirt goes to me, Emil or Wengelin (even though he is U23). Then there are of course many more who can mix in. I had not tipped Palmberg last year but he won quite comfortably anyway.

Will you run all the races?

I run Tempo and XC.

What do you think about the courses do they suit you?

Both yes and no. I usually do the best of me on tougher courses with some increases. However, the courses in Rättvik are sufficiently decisive with 3000 curves per turn, roots and sand. That I and Mattias Nilsson are the ones who run the most cycling cross of us on the starting line is a big advantage when all these curves and startups are performed.

Which race are you running for SM?

Ränneslättsturen, Mörksuggejakt and some secret training competitions.